ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

„DIÁKKEDVEZMÉNY PROMÓCIÓ A SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN PROMÓCIÓHOZ”

 

1.                Az adatkezelő

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. emelet; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”, vagy „Adatkezelő”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html; https://www.samsung.com/hu/support/email/ vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

2.                A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama

 

A Samsung, mint adatkezelő a „DIÁKKEDVEZMÉNY PROMÓCIÓ A SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) résztvevőinek (a továbbiakban: „Résztvevő” vagy „Résztvevők”) a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli.

 

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

·        Teljes név;

·        Elektronikus értesítési cím (emailcím)

·        Születési dátum

·        [Diákigazolvány szám

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelő által meghirdetett Promóción történő részvétel.

A Promóció időtartama alatt.

·        Teljes név;

·        Email cím;

·        Telefonszám;

·        Szállítási cím.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

Adatkezelő és a Promócióban részt vevő érintett közötti adásvételi szerződés, teljesítése.

A teljesítést követő elévülési határidőig, amely 5 (öt) év.

·        Teljes név;

·        Elektronikus értesítési cím (emailcím);

·        Szállítási cím;

Résztvevő által a Promóciós Időszak alatt vásárolt Promócióban Résztvevő Termék egyedi azonosításra alkalmas IMEI száma

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§

Az Adatkezelő adófizetési és könyvvezetési kötelezettségei teljesítéséhez megkövetelt bizonylat, könyv és nyilvántartás vezetési és megőrzési kötelezettségét írja elő.

A szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§)

A Résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatokat kizárólag Promóció során kerülnek felhasználásra. Az Értesítést határidőben vissza nem igazoló tartalékjogosult Résztvevők személyes adatainak kezelése a Promóció lebonyolítását követően a kezelt adatok automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek.

 

3.                Az adatok megismerésére jogosult személyek

 

A Résztvevők személyes adatainak kezelését az Adatkezelő végzi.

3.1.           Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a Résztvevő személyes adatainak kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

–          Strong & Unique Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; adószám: 12740837-2-44) e-mail: info@ses.hu; adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Promócióban résztvevő termék értékesítése

 

 

4.                Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

 

4.1.           A Résztvevők személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

 

4.2.           A Samsung a Résztvevők személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 

5.                Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

8.1       Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.

8.2       Az érintett hozzáférési joga

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)      az adatkezelés céljai;

b)     az érintett személyes adatok kategóriái;

c)      azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)      az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)      valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)     ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

(2)   Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3)   Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3       A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)     az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)      az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)     a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)      a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)   Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a)      a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)     a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)      a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)     jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)      a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)   Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

8.6       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

8.7       Adathordozhatósághoz való jog:

 

A Résztvevő továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

8.8       A tiltakozáshoz való jog:

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

(4)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)   Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.9       A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

8.10     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)   Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.11     A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2)   A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.