Adatkezelési tájékoztató

a https://ses.hu/ weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.

Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Strong & Unique Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cjsz.: 01-09-701179, adószám: 12740837-2-44, székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15., a továbbiakban: szolgáltató vagy adatkezelő) gyűjt és kezel.

Az adatkezelő üzleti működése, valamint a weboldal működtetése során az oldalon regisztráló személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Adatkezelőként megtesszük mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az általunk kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzak azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk. Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.

Az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Szolgáltató/adatkezelő megnevezése:

  • Cégnév: Strong & Unique Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.
  • Levelezési cím: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.
  • E-mail: info@strongandunique.com
  • Telefon: +36 1 439 0000
  • Adószám: 12740837-2-44
  • Cégjegyzékszám: 01-09-701179
  • A weboldal megnevezése, címe: https://ses.hu/
  • Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://ses.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Fogalommeghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;

munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre ésharmadik személyek irányában;

adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

  • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
  • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
  • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

(integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az egyes adatkezelések

Az egyes adatkezeléseink során az alábbi általános szabályok szerint járunk el:

– Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

– A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

– Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

– Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

– Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

– Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

– A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségi lehetőségen.

– Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Érintettek köre

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre és célja

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során a többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba lépjen/léphessen Önnel.

 • weboldalon regisztráló felhasználók. Az Ön hozzájárulása.

Azonosító

Azonosítás

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás*
regisztráció időpontja technikai információs művelet
IP cím technikai információs művelet

*Amennyiben a Kosár tartalmát nem véglegesíti és nem is üríti, a weboldal 1 alkalommal a Kosár tartalmáról az Ön, regisztráció során, vagy számlázási adatok megadása felületen megadott email címére értesítést küld, emlékeztető céljából.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonását követő 3 hónapig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Jogos érdekből még ezt követő 6 hónapig tárolható az adat.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?

 • az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

 • elektronikus

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Termék megrendelése

Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Érintettek köre

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Ön hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre és célja

 • A weboldal azon regisztrált felhasználói, akik a weboldalról terméket rendelnek meg.

Azonosító

Azonosítás

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás*
IP cím technikai információs művelet
név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cégnév azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
szállítási cím szerződés teljesítése
telefonszám azonosítás, kapcsolattartás
rendelt termék adatai a termék azonosítása.

*Amennyiben a Kosár tartalmát nem véglegesíti és nem is üríti, a weboldal 1 alkalommal a Kosár tartalmáról az Ön, regisztráció során, vagy számlázási adatok megadása felületen megadott email címére értesítést küld, emlékeztető céljából.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

– Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

– Az automatikusan rögzített IP címeket az adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 365 napig tárolja.

– Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év).

– A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?

– Az adatkezelő és alkalmazottai

– neve, címe és telefonszáma átadásra kerülhet a futárcég számára, amennyiben a megrendelés során ezt a kiszállítási módot választja.

Az adatok tárolási módja és megnevezése, leírása és célja

– Elektronikus

Az adatkezelés jogalapja

– jogi kötelezettség teljesítése, illetve név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §

A kezelt adatok köre és célja

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja (elektronikus) számla kiállítása és küldése (e-mail mellékletként).

Érintettek köre

– a szolgáltató vevőpartnerei

 

Azonosító

Azonosítás

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
cégnév azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
adószám / adóazonosító azonosítás
számlaadatok a számla azonosítása
számlakiállítás időpontja technikai információs művelet

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok tárolási módja

– elektronikus

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Érintettek köre

Panaszkezelés

Ön a megrendelt szolgáltatásra, termékre vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti.

Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja (panaszos).

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapja alapján indul meg

A kezelt adatok köre és célja

 

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás*
név azonosítás, kapcsolattartás
cégnév azonosítás, kapcsolattartás
cím azonosítás, kapcsolattartás
adószám / adóazonosító azonosítás
panasz tárgya panaszkezelés
számlaadatok/panaszolt tranzakció adatai panaszkezelés

*Amennyiben a Kosár tartalmát nem véglegesíti és nem is üríti, a weboldal 1 alkalommal a Kosár tartalmáról az Ön, regisztráció során, vagy számlázási adatok megadása felületen megadott email címére értesítést küld, emlékeztető céljából.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

– Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?

– Az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

– elektronikus

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Érintettek köre

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre és célja

Szerviz szolgáltatás

Ön a megrendelt/megvásárolt vagy egyéb termékre szerviz szolgáltatást vehet igénybe adatkezelőnél. A szervízszolgáltatás bizonyos esetekben (jótállás/garancia) törvényi kötelezettség.

Minden természetes személy, aki szervízszolgáltatást vesz igénybe.

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg. Garanciális/jótállási feladatok ellátásakor a szerződés teljesítése érdekében szükséges.

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cégnév azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
adószám azonosítás, számlázás
szállítási cím szerződés teljesítése
panasz tárgya panaszkezelés
számlaadatok/panaszolt tranzakció adatai panaszkezelés

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

– A személyes adatokat a szervízszolgáltatás teljesítését követő 3 éven át tároljuk (jogos érdek).

– Amennyiben a szervízszolgáltatás kapcsán számla kiállítása is történik a törlés a teljesítést követő 8 év elteltével történik meg (számlázási adat).

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?

– Az adatkezelő és alkalmazottai.

– Amennyiben szervízszolgáltatást vesz igénybe és azt igényli, neve, címe és telefonszáma átadásra kerülhet a futárcég számára.

Az adatok tárolási módja

– elektronikus

 

 

Sütik (cookie-k) kezelése

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A sütik használata nélkül az adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. A cookie-k biztosíthatják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, illetve biztosíthatják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel, illetve a cookiek használatával az adatkezelő megállapítja a látogatás tényét és idejét.

Amikor felkeresi valamely weboldalunkat, előfordulhat olyan (automatikus) információgyűjtés is, melyből az Ön személye nem azonosítható. Ilyen lehet például annak a weboldalnak a címe, mely Önt a honlapunkra irányította, vagy a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk szintén segítséget nyújtanak számunkra felhasználók keresési, felhasználási szokásainakk – személyes adatok felhasználása nélkül történő – felismerésében. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen tájékoztató hatálya alá.

Érintettek köre

– A weboldal látogatói

Az adatkezelés jogalapja

– A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre és célja

– egyedi azonosítószám

– időpont

– beállítási adatok

– Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a ‘Beállítások’ menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. A böngésző beállításaiban továbbá elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat

Beállíthatja azt is, hogy a böngészője értesítse Önt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?

– A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja

– elektronikus

Honlapjaink működése és működtetése során Google Analytics alkalmazást veszünk igénybe. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/pr ivacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozás a Samsung részére

Amennyiben a Samsung Experience Store-ban reklámanyagok küldése postai úton, e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben céljaira megadta személyes adatait, úgy azt a a Samsung Electronics Magyar Zrt. („Samsung”) (elérhetőségeit l. lejjebb) az úgynevezett „SES CRM” rendszerben tárolja. A „SES CRM” rendszert a szolgáltató a Samsung részére adatfeldolgozóként kezeli. Ezen reklátevékenység részére gyűjtött és kezelt adatokat a Samsung a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) bekezdése szerint az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli a rendszerében.

Ezen adatkezelés során az alábbi adatok kerülnek kezelésre: az Ön neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, neme, termékekkel kapcsolatos érdeklődési köre. Az Ön érdeklődési köre az Ön által a Samsung Experience Store-ban vásárolt termékek és szolgáltatások alapján kerül megállapításra. Ha Ön a fenti adatkezelésekhez a hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell.

Amennyiben Önnek a Samsung által gyűjtött és kezelt adatokkal összefüggésben, úgy az alábbi elérhetőségeken a Samsunggal közvetlenül is felveheti a kapcsolatot és bármely jelen tájékoztató szerinti jogával élhet:

A Samsung címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet

Samsung-ot nyilvántartja: a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága a Cg. 16-10-001767 cégjegyzékszámon

A Samsung adószáma: 10276451-2-44

Telefonszám: 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864)

Egyéb elérhetőségek: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html

A fenti részletes tájékoztatással is összhangban tájékoztatjuk továbbá, hogy alábbi adatkezelési célokhoz kapcsolódóan adatfeldolgozási feladatokat látjuk el a Samsung részére:

 • értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: Premium Assistance szolgáltatások, kiterjesztett jótállás vásárlása,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben,
 • reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben – csak azoknak a fogyasztóknak, aki a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat,
 • reklámanyagok küldése postai úton – csak azoknak a fogyasztóknak, aki a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat,
 • ügyfél-elégedettség mérése (telefonon vagy személyesen).

A feladatunk ezen, a Samsung javára végzett adatfeldolgozó tevékenységünk során az, hogy különböző termékeket/tartozékokat/szolgáltatásokat értékesítsünk, illetve megismertessünk az ügyfelekkel (Önnel). Ezzel a feladattal kapcsolatban a kifejezetteb erre a célra az ügyfelek adott adatokhoz férhetünk hozzá, a Samsungtól való egyedi adatkérés útján, vagy a Samsung Experience Store-okban gyűjtött adatok adatbázisából, a Samsung utasításai alapján és szerint.

Egyes szolgáltatásaink során (pl. megrendelés) külső szolgáltatókat veszünk igénybe a szolgáltatás teljesítése érdekében (pl. bankkártyás fizetés). Ezen külső̋szolgáltatok a részükre az Ön által a külső szolgáltató saját alkalmazásában/felületén megadott személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Adatfeldolgozók

Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban is (lentebb) megjelölt adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók önálló́ döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelőként részére és az adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó́ igénybevételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.

A jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozók az alábbiak lehetnek:

Adatfeldolgozó – tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás

neve: Strong & Unique Kft
székhelye: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.
cégjegyzékszáma:  01 09 701179
Adószáma: 12740837-2-44
email címe: info@ses.hu
telefonszáma: (06 1) 439 0000
honlapja: https://strongandunique.com/
Adatfeldolgozó – levelező szerver
neve: SYSTEMFARMER Informatikai és Szolgáltató Zrt.
székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József utca 28. 1. em. 2.
cégjegyzékszáma:   01-09-988470
email címe: support@systemfarmer.hu
telefonszáma: +36 1 920 1780
honlapja: systemfarmer.hu

Adatfeldolgozó – számlakiállítás

neve: SAP Hungary Kft.
székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
adószám: 12342659-2-44
cégjegyzékszáma: 01 09 667656
email címe: info@sap.com
telefonszáma: +36 1 457 8333
honlapja: https://www.sap.com/hungary/

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az incidensről.

A tájékoztató módosítása

Amennyiben a tájékoztató módosításra kerül (pl. a körülmények változása miatt), a módosításra vonatkozó információkat honlapjainkon közzétesszük.

Az adatkezelési tájékoztató összeállításakor az alábbi jogszabályokra voltunk tekintettel:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Budapest, 2020. augusztus 18.

 

 

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce rendszert használunk. A kosár és megrendelés feldolgozásához 2 cookie-t szükséges: woocommerce_cart_hash és woocommerce_items_in_cart. Ez a 2 cookie szükséges az oldal megfelelő működéséhez és nem kapcsolható ki.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Összes tiltása
Összes engedélyezése