Adatkezelési tájékoztató
a https://ses.hu/ weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.
Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Strong & Unique Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cjsz.: 01-09-701179, adószám: 12740837-2-44, székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15., a továbbiakban: szolgáltató vagy adatkezelő) gyűjt és kezel.

Az adatkezelő üzleti működése, valamint a weboldal működtetése során az oldalon regisztráló személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Adatkezelőként megtesszük mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az általunk kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzak azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk. Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.

Az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Szolgáltató/adatkezelő megnevezése:

  • Cégnév: Strong & Unique Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.
  • Levelezési cím: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.
  • E-mail: info@strongandunique.com
  • Telefon: +36 1 439 0000
  • Adószám: 12740837-2-44
  • Cégjegyzékszám: 01-09-701179
  • A weboldal megnevezése, címe: https://ses.hu/
  • Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://ses.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Fogalommeghatározások

  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;
  • munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre ésharmadik személyek irányában;
  • adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.
  • GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
  • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az adatkezelés elvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

  • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
  • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
  • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve(integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  • A tájékoztatás kéréshez való jog:
   Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
   https://ses.hu/adatok-lekerese/
  • A helyesbítéshez való jog:
   Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
   https://ses.hu/adathelyesbites/
  • A törléshez való jog:
   Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
   https://ses.hu/adattorlesi-kerelem/
  • A zároláshoz való jog:
   Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
  • A tiltakozáshoz való jog:
   Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
  • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:
   Az Ön a jogainak megsértése esetén a cégünkkel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a cégünk köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A cégünk az Ön adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A cégünk mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • URL: https://naih.hu

Az egyes adatkezelések

Az egyes adatkezeléseink során az alábbi általános szabályok szerint járunk el:

  • Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
  • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
  • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
  • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségi lehetőségen.
  • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

Az Adatbiztonság általános elvei

Az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő gondoskodik az Érintettek személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben köteles az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Mindenki csak ahhoz az adathoz és csak olyan mértékben férhet hozzá, amire a munkája elvégzéséhez feltétlenül szüksége van.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

A biztonság fenntartása és GDPR-t vagy az Infotv.-t sértő adatkezelés megelőzése érdekében az Adatkezelő értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és szükség esetén az e kockázatok csökkentését szolgáló további intézkedéseket, például titkosítást, álnevesítést alkalmaz. Jelenleg ilyen intézkedéseket az Adatkezelő nem alkalmaz.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt személyes adat:

(a)       az arra feljogosítottak számára hozzáférhető („rendelkezésre állás”);

(b)       hitelessége és hitelesítése biztosított („adatkezelés hitelessége”);

(c)       változatlansága igazolható („adatintegritás”);

(d)       a jogosulatlan hozzáférés ellen védett („adat bizalmassága”) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

(a)       a titkosságot: megvédi az Érintett személyes adatát, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

(b)       a sértetlenséget: megvédi az információnak, és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

(c)       a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor az Adatkezelő részéről eljáró, arra jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése és biztosítása érdekében gondoskodik az érintett alkalmazottak, alvállalkozók és személyes közreműködők megfelelő és rendszeres felkészítéséről és továbbképzéséről.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Weboldalon történő regisztráció

  • Érintettek köre
   • Weboldalon regisztráló felhasználók.
  • Az adatkezelés jogalapja
   • Az Ön hozzájárulása.
  • A kezelt adatok köre és célja
   • Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során a többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba lépjen/léphessen Önnel.
  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
   • Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során a többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba lépjen/léphessen Önnel.
Azonosító Azonosítás
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás*
regisztráció időpontja technikai információs művelet
IP cím technikai információs művelet

*Amennyiben a Kosár tartalmát nem véglegesíti és nem is üríti, a weboldal 1 alkalommal a Kosár tartalmáról az Ön, regisztráció során, vagy számlázási adatok megadása felületen megadott email címére értesítést küld, emlékeztető céljából.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő és alkalmazottai
  • Az adatok tárolási módja
   • Elektronikus

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

A nagykereskedelmi weboldalon történő regisztráció

 • Érintettek köre
  • A nagykereskedelmi weboldalon regisztráló felhasználók.
 • Az adatkezelés jogalapja
  • Az Ön hozzájárulása.
 • A kezelt adatok köre és célja
  • Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során a többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba lépjen/léphessen Önnel.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
  • Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során a többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba lépjen/léphessen Önnel.
Azonosító Azonosítás
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás*
regisztráció időpontja technikai információs művelet
IP cím technikai információs művelet

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
  • Az adatkezelő és alkalmazottai
 • Az adatok tárolási módja
  • Elektronikus

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Termék megrendelése

  • Érintettek köre
   • A weboldal azon regisztrált felhasználói, akik a weboldalról terméket rendelnek meg.
  • Az adatkezelés jogalapja
   • Szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
  • A kezelt adatok köre és célja
   • Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
Azonosító Azonosítás
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás*
IP cím technikai információs művelet
név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cégnév azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
szállítási cím szerződés teljesítése
telefonszám azonosítás, kapcsolattartás
rendelt termék adatai a termék azonosítása.

*Amennyiben a Kosár tartalmát nem véglegesíti és nem is üríti, a weboldal 1 alkalommal a Kosár tartalmáról az Ön, regisztráció során, vagy számlázási adatok megadása felületen megadott email címére értesítést küld, emlékeztető céljából.

  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
   • Az adatkezelés jogszabályi előírás alapján 1 év (2001. évi CVIII. törvény 13/B. § (1) bekezdés), illetve bizonyos adatok tekintetében (e-mail cím, telefonszám) hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
   • Az automatikusan rögzített IP címeket az adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 365 napig tárolja.
   • A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év).
   • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő és alkalmazottai
   • neve, címe és telefonszáma átadásra kerülhet a futárcég számára, amennyiben a megrendelés során ezt a kiszállítási módot választja.
  • Az adatok tárolási módja és megnevezése, leírása és célja
   • Elektronikus

Számlakiállítás

  • Érintettek köre
   • a szolgáltató vevőpartnerei
  • Az adatkezelés jogalapja
   • jogi kötelezettség teljesítése, illetve név és cím esetén a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
  • A kezelt adatok köre és célja
   • Az adatkezelés célja (elektronikus) számla kiállítása és küldése (e-mail mellékletként).

Érintettek köre

Azonosító Azonosítás
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
cégnév azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
adószám / adóazonosító azonosítás
számlaadatok a számla azonosítása
számlakiállítás időpontja technikai információs művelet
  • Az adatkezelés időtartama
   • A bizonylat kiállítása és megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az adatkezelés időtartama az szerződés megszűnését követő 8 év (2000. évi C törvény. 169. § (2) bekezdés)
   • Számviteli bizonylatok kezelése és megőrzése az adó megállapításához való jog elévüléséig, tehát az adott bizonylaton alapuló bevallás évének végétől számított 5 évig (2017. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdés, 164. § (1) bekezdés)
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő és alkalmazottai
  • Az adatok tárolási módja
   • elektronikus

Panaszkezelés

  • Érintettek köre
   • Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja (panaszos).
  • Az adatkezelés jogalapja
   • Jogi kötelezettség teljesítése (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés), végfogyasztó által tett panasz esetén (1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés)

A kezelt adatok köre és célja

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás*
név azonosítás, kapcsolattartás
cégnév azonosítás, kapcsolattartás
cím azonosítás, kapcsolattartás
adószám / adóazonosító azonosítás
panasz tárgya panaszkezelés
számlaadatok/panaszolt tranzakció adatai panaszkezelés

*Amennyiben a Kosár tartalmát nem véglegesíti és nem is üríti, a weboldal 1 alkalommal a Kosár tartalmáról az Ön, regisztráció során, vagy számlázási adatok megadása felületen megadott email címére értesítést küld, emlékeztető céljából.

  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
   • Panasztételt követő 3 évig. (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés)
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő és alkalmazottai
  • Az adatok tárolási módja
   • elektronikus

Szerviz szolgáltatás

Érintettek köre, Az adatkezelés jogalapja, A kezelt adatok köre és célja

Ön a megrendelt/megvásárolt vagy egyéb termékre szerviz szolgáltatást vehet igénybe adatkezelőnél. A szervízszolgáltatás bizonyos esetekben (jótállás/garancia) törvényi kötelezettség.

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cégnév azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
adószám azonosítás, számlázás
szállítási cím szerződés teljesítése
panasz tárgya panaszkezelés
számlaadatok/panaszolt tranzakció adatai panaszkezelés
  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
   • A bizonylat kiállítása és megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az adatkezelés időtartama az szerződés megszűnését követő 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C törvény. 169. § (2) bekezdés).
    Számviteli bizonylatok kezelése és megőrzése az adó megállapításához való jog elévüléséig, tehát az adott bizonylaton alapuló bevallás évének végétől számított 5 évig (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdés, 164. § (1) bekezdés)
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő és alkalmazottai.
   • Amennyiben szervízszolgáltatást vesz igénybe és azt igényli, neve, címe és telefonszáma átadásra kerülhet a futárcég számára.
  • Az adatok tárolási módja
   • elektronikus

Hírlevél

  • Érintettek köre
   • Hírlevélre feliratkozók.
  • Az adatkezelés jogalapja
   • Az Ön hozzájárulása.
  • A kezelt adatok köre és célja
   • Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő elektronikus hírlevél küldése.
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név azonosítás, kapcsolattartás
  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
   • A hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő és alkalmazottai.
  • Az adatok tárolási módja
   • Elektronikus

Chat alkalmazás (Termékszakértő)

  • Érintettek köre
   • Chat alkalmazást elindítók
  • Az adatkezelés jogalapja
   • Az Ön hozzájárulása.
  • A kezelt adatok köre és célja
   • Adatkezelő termékeit bemutató, népszerűsítő elektronikus beszélgetés.
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név (nem kötelező) azonosítás, kapcsolattartás
  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
   • A hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő és alkalmazottai.
  • Az adatok tárolási módja
   • Elektronikus

Készletértesítő

  • Érintettek köre
   • Készletértesítőre feliratkozók.
  • Az adatkezelés jogalapja
   • Az Ön hozzájárulása.
  • A kezelt adatok köre és célja
   • Keresett termék raktárkészletének feltöltéséről szóló tájékoztatás.
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
   • A hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő és alkalmazottai.
  • Az adatok tárolási módja
   • Elektronikus

Kamera

  • Érintettek köre
   • Üzlet területére belépő személyek.
  • Az adatkezelés jogalapja
   • Az adatkezelő jogos érdeke, amely az adatkezelő személy- és vagyon védelem biztosítása.
  • A kezelt adatok köre és célja
   • Az Adatkezelő biztonságának (személyi- és vagyonvédelmi) megteremtése. Az adatkezelő a megfigyelt területet táblával/matricával jelzi, amely helyére való belépése esetén a kamerarendszer az Ön képmását és cselekvését rögzíteni fogja.
Képmás, cselekvés személyi- és vagyonvédelem
Rögzítés dátuma személyi- és vagyonvédelem
  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése
   • Az adatkezelés időtartama [ …] nap, ezt az időtartamot követően az Adatkezelő törli a személyes adatokat tartalmazó felvételeket. Amennyiben a felvételek felhasználására sor kerül, az adatkezelés az adott eset körülményeitől függően, a célhoz kötöttség és az adattakarékosság követelményének figyelembevételével, a harmadik személy részére történő adattovábbítás (pl. hatóságok részére történő adattovábbítás), az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése napjáig, vagy az adatkezelési célok megvalósulásáig tart.
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Az adatkezelő ügyvezetője és üzletvezetők.
  • Az adatok tárolási módja
   • Elektronikus

Sütik (cookie-k) kezelése

  • Érintettek köre
   • Az adatkezelő weboldalára látogatók (https://ses.hu/)
  • Az adatkezelés jogalapja
   • Az Ön hozzájárulása.

A sütiket (cookie-kat) testre szabhatod a https://ses.hu/adatvedelmi-kozpont/ oldal alatt található „Adatvédelmi beállítások” alatt.

  • A kezelt adatok köre és célja
   • A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A sütik használata nélkül az adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. A cookie-k biztosíthatják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, illetve biztosíthatják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel, illetve a cookiek használatával az adatkezelő megállapítja a látogatás tényét és idejét.
   • Amikor felkeresi valamely weboldalunkat, előfordulhat olyan (automatikus) információgyűjtés is, melyből az Ön személye nem azonosítható. Ilyen lehet például annak a weboldalnak a címe, mely Önt a honlapunkra irányította, vagy a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk szintén segítséget nyújtanak számunkra felhasználók keresési, felhasználási szokásainakk – személyes adatok felhasználása nélkül történő – felismerésében. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen tájékoztató hatálya alá.
   • A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a ‘Beállítások’ menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. A böngésző beállításaiban továbbá elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat.
   • Beállíthatja azt is, hogy a böngészője értesítse Önt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön
   • Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
    • egyedi azonosítószám
    • időpont
    • beállítási adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
  • Az adatok tárolási módja
   • elektronikus

Vásárlói vélemények (Árukereső)

A vásárlók e-mail címének kezelésére az Árukereső üzemeltetését végző Online Comparison Shopping Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759), mint önálló adatkezelő a Szolgáltatóval kötött írásbeli megállapodás alapján jogosult a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából.

  • Érintettek köre
   • Webáruházban vásárlók
  • A kezelt adatok köre és célja
   • Vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése az Árukereső Megbízható Bolt Programjának keretében. Az Árukereső a vásárlói elégedettség felmérése során az első értékelésére vonatkozó kérdőívet a vásárlást követő 10. napon küldi meg a vásárlóknak, amennyiben nem történik értékelés, úgy egy emlékeztető e-mail kerül kiküldésre 4 nap elteltével, a második kérdőív pedig 30 nappal a vásárlást követően kerül megküldésre, amelyben a vásárlók már a megvásárolt terméket tudják értékelni.
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
név és rendelési azonosító / megvásárolt termék megnevezése azonosítás, kapcsolattartás
  • Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül?
   • Online Comparison Shopping Kft.
    (Árukereső)
    Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
    Adószám: 24868291-2-42
    Cégjegyzékszám: 01-09-186759
    E-mail:  info@arukereso.hu
    Web:  www.arukereso.hu
  • Az adatok tárolási módja
   • Elektronikus

Az Adatkezelő Honlapján történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, valamint a megvásárolt termék típusa az Árukereső részére továbbításra kerül, amennyiben a vásárló ehhez önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja az Adatkezelő pénztároldalán történő négyzet bepipálásával. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatjuk, hogy a pénztároldalon a megfelelő négyzet(ek) bepipálása a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti. Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását Ön ugyanolyan egyszerű módon tudja megtenni, mint annak megadását.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, vagy a hozzájárulás visszavonását illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1037 Budapest, Csilagszem utca 15. címen,
e-mail útján az info@ses.hu e-mail címen,
telefonon a +36 1 439 0000 számon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése az Árukereső Megbízható Bolt Programjának keretében. Az Árukereső a vásárlói elégedettség felmérése során az első értékelésére vonatkozó kérdőívet a vásárlást követő 10. napon küldi meg a vásárlóknak, amennyiben nem történik értékelés, úgy egy emlékeztető e-mail kerül kiküldésre 4 nap elteltével, a második kérdőív pedig 30 nappal a vásárlást követően kerül megküldésre, amelyben a vásárlók már a megvásárolt terméket tudják értékelni.

Önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén a  e-mail címét és a megvásárolt termék típusát, mint személyes adatot az Online Comparison Shopping Kft. részére továbbítjuk, aki önálló adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés és az adatkezelők által rögzített adatvédelmi feltételek mellett.

Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója további részletes információkat tartalmaz.

Google Analytics

Honlapjaink működése és működtetése során Google Analytics alkalmazást veszünk igénybe. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/pr ivacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Flixmedia

Honlapjaink működése és működtetése során a Flixmedia alkalmazást is igénybe vesszük. A Flixmedia belső cookie-k (sütik) és egyéb technológiág (logging script, stb.) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

Amennyiben hozzájárult a Similar Technology használatához, a Flixmedia minden látogató számára egyedi GVID (Global Visitor Identification) azonosítót készít. A GVID azonosító létrehozása után az  IP-címét visszafejteni már nem lehet.

A Flixmedia (Similar Technology) a következő információkat gyűjtjük a weboldal látogatójának a weboldalon megjelenített tartalommal való interakcióiról:

– A látogató IP-címe

– Látogató helyi ideje

– A látogató interakcióba lépett-e a Flixmedia tartalmával.

– A látogató látta-e az oldal tetejét, közepét vagy alját

– Kosárba kattintás

– A látogató böngészője (operációs rendszer, és esetenként a tényleges

eszköz)

– A látogató által az oldalon eltöltött idő.

– Látta-e a látogató a szindikált tartalmat az oldalon.

– A szkript a rich content használatát is naplózza, pl.: képgaléria, videogaléria. (CTA) gombok kattintásai, navigációs gombok, horgonykapcsolatok interakciói, kiterjesztett valóság (AR), 3D modellek, a termékinterakciókról szóló jelentések.

A Flixmedia és a Similar Technology betartja az összes alkalmazandó adatvédelmi törvényt és rendeletet, beleértve, ideértve, de nem kizárólagosan a GDPR szabályozást.

A Similar Technology adatvédelmi elveit itt találja: www.flixmedia.com/privacy-notice.

A Flixmedia (Similar Technology) letiltása a süti beállításokban (Adatvédelmi Áttekintésben) lehetséges.

További információt a Flixmediáról és a Similar Technologyról itt ér el.

Adatfeldolgozók

Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban is (lentebb) megjelölt adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akinek az érintett személyes adatainak részét vagy egészét továbbítja. Az adatfeldolgozók önálló́ döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelőként részére és az adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó́ igénybevételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen.

Az adatfeldolgozó személyében bekövetkezett változással az adatkezelő minden esetben frissíti jelen tájékoztatóját.

A jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozók az alábbiak lehetnek:

Adatfeldolgozó – levelező szerver 
neve: SYSTEMFARMER Informatikai és Szolgáltató Zrt.
székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József utca 28. 1. em. 2.
cégjegyzékszáma:   01-09-988470
email címe: support@systemfarmer.hu
telefonszáma: +36 1 920 1780
honlapja: systemfarmer.hu

Adatfeldolgozó – számlakiállítás

neve: SAP Hungary Kft.
székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
adószám: 12342659-2-44
cégjegyzékszáma: 01 09 667656
email címe: info@sap.com
telefonszáma: +36 1 457 8333
honlapja: https://www.sap.com/hungary/

Adatfeldolgozó – Csomag kiszállítása

neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
székhelye: 2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

adószám: 12369410-2-44
cégjegyzékszáma: 13-09-111755
e-mail címe: info@gls-hungary.com
telefonszáma: (+36 29) 886 700
honlapja: https://gls-group.com/HU/hu/home

Adatfeldolgozó – Csomag kiszállítása

neve: SZAMI Group Kft
székhelye: 1239 Budapest, Ócsai út 7.
adószám: 14497982-2-43
cégjegyzékszáma: 01 09 906508
e-mail címe: ugyfelszolgalat@szamigroup.hu
telefonszáma: +36 20 474 9989
honlapja: https://szamigroup.hu/

Adatfeldolgozó – Csomag kiszállítása

neve: Kova Trans Kft
székhelye: 2220 Vecsés, Róder Imre utca 22.
adószáma: 13240392-2-13
cégjegyzékszáma: 13 09 098296
e-mail címe: megrendeles@kovatrans.hu
telefonszáma: +36 20 905 3784
honlapja: https://kovatrans.hu/

Adatfeldolgozó – Vásárlói Gondoskodás

neve: Business Box Kft.
székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 60. fszt. 1.
adószáma: 13772011-2-41
cégjegyzékszáma: 01 09 872391
e-mail címe: ugyfelszolgalat@businessbox.hu
Telefonszáma: +36 30 281 6877  | +36 1 44 33 666
honlapja: https://businessbox.hu/

Adatfeldolgozó – Könyvelés

neve: Theodóra Quelle Könyvvizsgáló és Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1141 Budapest, Gödöllői utca 165. fszt. 2.
adószám: 10607495-2-42
cégjegyzékszáma: 01 09 079280
e-mail címe: iroda@theodora-quelle.hu
telefonszáma: +36 1 468 3532
honlapja: http://www.theodora-quelle.hu/

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens alatt a GDPR értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlelő munkatársa, adatfeldolgozója vagy egyéb közreműködője az Adatkezelőnek késedelem nélkül köteles bejelenteni az Adatkezelő képviselőjének vagy az adatvédelmi tisztviselőjének, aki haladéktalanul kivizsgálja, és javaslatot tesz a szükséges intézkedések vonatkozásában, valamint biztosítja és ellenőrzi az alább intézkedések végrehajtását.

Adatvédelmi incidens bejelentése

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell

  • az incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
  • az Adatkezelő képviselőjének vagy adatvédelmi tisztviselőjének, mint kapcsolattartónak a nevét és elérhetőségeit;
  • az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  • az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettek tájékoztatása

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő képviselője indokolatlan késedelem nélkül köteles az Érintettet az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, közölve annak jellegét, az Adatkezelő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, a valószínűsíthető következményeket, valamint az adatvédelmi incidens orvosolására, enyhítésére tett vagy tervezett intézkedéseket, kivéve, ha a GDPR 34. cikkelyének (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyike fennáll.

Adatvédelmi incidens kivizsgálása, kezelése

Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megvalósított egyes intézkedésekről az adatok kezelését vagy feldolgozását végző folyamat felelőse, az adott intézkedések végrehajtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül köteles az Adatkezelő képviselőjét vagy az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatni.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az Adatkezelő köteles az adatvédelmi incidensek nyilvántartására, amely tartalmazza az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A tájékoztató módosítása

Amennyiben a tájékoztató módosításra kerül (pl. a körülmények változása miatt), a módosításra vonatkozó információkat honlapjainkon közzétesszük.

Az adatkezelési tájékoztató összeállításakor az alábbi jogszabályokra voltunk tekintettel:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • 2011. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.
  • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Budapest, 2022.06.17