Strong & Unique Kft. – Baleseti meghibásodás – Biztosítás Feltételei és Ügyféltájékoztatója

 

A Strong & Unique Kft. üzleteiben (ideértve a webáruházban is) vásárolt készülékekhez köthető „Strong & Unique Kft. Baleseti meghibásodás” biztosításhoz

 

Ügyfélszolgálat:  MAI Technologies Kft.

Tel: +36-(1)-501-9770

e-mail: ses@isys-cee.com

Érvényes: 2020.11.15-től

Jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: Biztosítási Feltételek) (i) a Strong & Unique Kft. hálózatába tartozó áruházakban, valamint (ii) a ses.hu webáruházban vásárolt készülékekhez köthető Strong & Unique Kft. Baleseti meghibásodás biztosítási szerződésekre érvényesek.

Jelen Biztosítási Feltételek a biztosítási kötvénnyel együtt alkotják a biztosítási szerződést (a továbbiakban: biztosítási szerződés). A jelen Biztosítási Feltételek az ügyféltájékoztatás célját is szolgálják.

A megfizetett biztosítási díj ellenében a biztosítási szerződés alapján a Biztosító a jelen feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a jelen feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatást nyújtja a Biztosított részére.

 

Kifejezetten felhívjuk a figyelmét a jelen Biztosítási Feltételek 4-6.§-aiban, 9-13.§-aiban, valamint a 17-18.§-aiban foglaltakra.

 1. Fogalmak

Jelen feltételek alkalmazása során az alábbi kifejezések alatt a következők értendők:

 1. Ajánlat:A Szerződő által tett, címzett jognyilatkozat, mellyel a Szerződő jelen Biztosítási Feltételek szerinti biztosítási szerződés megkötésére tesz ajánlatot a Biztosítónak.
 2. Áruház: A Strong & Unique Kft. hálózatába tartozó áruház.
 3. Baleseti meghibásodás: A biztosított termékben hirtelen, váratlan, előre nem látható külső behatás következtében bekövetkező károsodás, kivéve, ha azt a Szerződő/Biztosított szándékossága, vagy súlyos gondatlansága idézte elő. Baleseti meghibásodásnak minősül továbbá a biztosított termék rendeltetésszerű, gondos használata mellett folyadék hirtelen, balesetszerűen bekövetkező véletlen kiömlése, ráömlése által, vagy a biztosított termék hirtelen, váratlan, véletlenszerű folyadékba esése által (kizárva a gondatlanság miatti folyadékba esést) okozott meghibásodás is. (Gondatlanság: olyan magatartás, melynek lehetséges következményeit tanúsítója előre látja, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy a következményeket azért nem látja előre, mert a tőle az adott szituációban általánosan elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.)
 4. Biztosításközvetítő: A Strong & Unique Kft., amely a biztosítási szerződés megkötésekor a Biztosító megbízásából, kiegészítő biztosításközvetítőként jár el.
 5. A Biztosító az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365) amely a biztosítási díj ellenében biztosítási szerződés alapján a biztosítási kockázatot viseli és a jelen feltételekben meghatározott események bekövetkezésekor a jelen feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal.
 6. Biztosított: Természetes személy esetén a biztosított termék (ld. még a 8. pontban) mindenkori tulajdonosa vagy jogszerű birtokosa, feltéve, hogy a szolgáltatási igény bejelentésekor bemutatja: (i) a biztosított termék vételárának megfizetését igazoló számlát és (ii) a biztosítási kötvényt. Jogi személy vagy polgári jogi jogalanyisággal rendelkező nem jogi személy szervezet esetén a biztosított termék eredeti tulajdonosa. Kizárólag a Biztosított jogosult a biztosítási szolgáltatás igénybevételére.
 7. Cseretermék: Biztosítási szolgáltatás nyomán a meghibásodott termék helyébe lépő termék.
 8. Gazdaságosan javítható: A javítás abban az esetben minősül gazdaságosnak, ha a biztosított eszközök esetén a várható javítási költség és a bevizsgálási díj összege nem haladja meg a biztosított vagyontárgy vásárláskori bruttó (ÁFÁ-val növelt) vételárának 85%-át, mely számítás során az itt felsorolt díjak és költségek bruttó (ÁFÁ-val növelt) értékét kell figyelembe venni.
 9. Vásárláskori érték: Természetes személy vásárlása esetén a biztosított termék vásárláskori új – számlával igazolt – bruttó (ÁFÁ-val növelt) értéke, jogi személy vagy polgári jogi jogalanyisággal rendelkező nem jogi személy szervezet vásárlása esetén a biztosított termék vásárláskori új – számlával igazolt – nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó) értéke, amennyiben a szervezet ÁFA visszatérítésre jogosult.
 10. MAI Technologies Kft. (székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-928331), amely a Biztosító megbízásából a Biztosító tevékenységének egyes elemeit kiszervezett tevékenység keretében végzi.
 11. Önrészesedés: Az az összeg, amely minden egyes biztosítási esemény esetén a Biztosítottat terheli, és amelyet a Biztosított minden esetben visel a biztosítási szolgáltatás nyújtásakor.
 12. Szerződő: Az a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, illetve, jogi személy vagy polgári jogi jogalanyisággal rendelkező nem jogi személy szervezet, aki (i) a biztosított terméket (ld. még a 8. pontban) a Strong & Unique Kft.-től megvásárolja és (ii) a biztosítási szerződést a Biztosítóval megköti.
 13. Biztosított termék: a biztosítási ajánlaton és kötvényen visszaigazolásra került termék.
 14. Webáruház: A Strong & Unique Kft. által üzemeltetett ses.huinternetes oldalon elérhető webáruház.

1.15. Biztosított termékkategóriák a Strong & Unique Kft. besorolása szerint: okostelefon, tablet, okosóra.

 1. A biztosítási szerződés létrejötte, tartama
 2. A biztosítási szerződés a Szerződő és a Biztosító között írásban jön létre, azzal, hogy a Strong & Unique Kft. a Biztosító képviselőjeként a Szerződő által tett ajánlatot elfogadja. A Biztosító a létrejött biztosítási szerződésről biztosítási kötvényt állít ki, amely rögzíti a biztosítási szerződés lényeges feltételeit.
 3. A biztosítási szerződés a biztosítási kötvényen feltüntetett határozott időtartamra (ld. még a 4.1 pontot) jön létre.
 4. A biztosítási szerződést olyan személy kötheti meg, aki megfelel a jelen feltételek 1.12. pontjában leírtaknak.
 5. A Szerződő a biztosítási szerződést az alábbi módon kötheti meg:
 6. 1. az Áruházban vásárolt vagy átvett termék esetében, a termék megvásárlásakor vagy átvételekor a Strong & Unique Kft. alkalmazottjánál személyesen tett ajánlattal,
 7. 2. a Webáruházban vásárolt termék esetében, az internetes vásárlással egyidejűleg tett ajánlattal.
 8. A kötvény átadása
 9. 1. Személyesen tett ajánlat esetén (ld. 2.4.1. pontban) a Strong & Unique Kft. a fizetendő biztosítási díj Szerződő által történt megfizetését követően a Biztosító által kiállított kötvényt átadja a Szerződőnek.
 10. 2. Interneten tett ajánlat esetén (ld. 2.4.2. pontban) a Strong & Unique Kft. a Biztosító által kiállított kötvényt megküldi az ajánlattételkor megadott e-mail címre.
 11. Biztosítási csomag
 12. A biztosítás a Strong & Unique Kft. Baleseti meghibásodás kockázatot tartalmazza.
 13. A biztosítási esemény a Biztosítási Feltételek 9. pontjában meghatározott esemény, melynek bekövetkezte esetén a Biztosító a jelen Biztosítási Feltételek szerinti szolgáltatást nyújtja.
 14. A biztosítás tartama, a biztosítási időszak
 15. A biztosítás tartama a biztosítási kötvényen rögzített azon időintervallum, amely alatt a Biztosító kockázatviselése fennáll (kivéve, ha a Biztosító kockázatviselése a 6. pont rendelkezései szerint a lejáratot megelőzően megszűnik). A biztosítás tartama később nem módosítható.
 16. A biztosítási időszak megegyezik a biztosítás tartamával, mivel a biztosítás egyszeri díja a biztosítási tartamra, mint egységre vonatkozóan került meghatározásra.
 17. A Kockázatviselés kezdete
 18. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényen ekként feltüntetett időpontban, de legkorábban a biztosított termék Biztosított általi átvételét követő napon 0 órakor veszi kezdetét, feltéve, hogy a Szerződő a biztosítás díját a Strong & Unique Kft. részére megfizette.
 19. A kockázatviselés megszűnése
 20. A biztosítási szerződés kockázatviselése megszűnik abban az időpontban, amelyik az alább felsoroltak közül a leghamarabb bekövetkezik:
 21. 1. A 4.1. pont szerinti biztosítási tartam lejárati napján (ha a díjjal fedezett időszak annál rövidebb, a díjjal fedezett időtartam utolsó napján) 24 órakor.
 22. 2. Ha a biztosított termék nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos: a biztosítási esemény bekövetkezésének napján. Ha a meghibásodott biztosított terméket a jelen feltételek szerint vállalt biztosítási szolgáltatás keretében kicserélik, a biztosítási fedezet nem száll át a biztosított termék helyébe lépő termékre.
 23. 3. Ha a meghibásodott biztosított terméket a gyári jótállás/garancia keretében kicserélik (a biztosítási fedezet nem száll át a biztosított termék helyébe lépő termékre).
 24. 4. Ha a biztosítási tartam során a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált (pl. a biztosított termék a biztosítás által nem fedezett megsemmisülése vagy ellopása, elrablása, zseblopása következtében), a lehetetlenülésre okot adó esemény bekövetkezésének napján 24 órakor.
 25. A biztosítási tartam lejárata miatti megszűnés esetén (ld. a 6.1.1 pontot) a Biztosított által esetlegesen teljesített további díjfizetés a kockázatviselés tartamát nem terjeszti ki, illetőleg a már megszűnt kockázatviselést nem éleszti fel.
 26. Ha a Szerződő
 27. 1. a biztosított termék megvásárlásától a vásárlás napját követő 3 munkanapon belül eláll, vagy
 28. 2. a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és (i) a kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14 napon belül eláll, vagy (ii) a finanszírozó a kölcsön folyósítását az előzetes pozitív hitelbírálat ellenére később mégis megtagadja,

akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön folyósításának megtagadása napján 24 órakor megszűnik.

 1. Ha a Szerződő interneten tett ajánlatot (ld. a 2.4.2. pontban) a biztosítási szerződés megkötésére, jogosult azt a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül felmondani. A felmondást írásban, a MAI Technologies Kft. postai címére (1036 Budapest, Perc utca 8.), vagy a +36 1 413 34 61 fax számára kell küldeni. A biztosítási szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozat a MAI Technologies Kft.-hez beérkezik.

6.5. A Biztosító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy természetes személy Biztosított esetén a jelen biztosítási szerződésből őt megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek összességét a biztosított termék tulajdonjogának harmadik személyre történő átruházásával egyidejűleg e harmadik személyre átruházza. A szerződésátruházás a Biztosítóval szemben akkor hatályos, ha a szerződésbe belépő fél a Biztosítót a szerződésátruházás tényéről legkésőbb a kárbejelelentéssel egyidejűleg az eredeti számla és eredeti biztosítási kötvény bemutatása mellett értesíti.

Amennyiben a Biztosított jogi személy vagy polgári jogi jogalanyisággal rendelkező nem jogi személy szervezet, és a Biztosított harmadik személyre átruházza a biztosított termék tulajdonjogát, az átruházással egyidejűleg jelen biztosítási szerződés érdekmúlás jogcímmel megszűnik.

6.6. A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét követő első három évben nem mondható fel.

 1. Biztosítás területi hatálya
 2. A Biztosító kockázatviselése a 7.2. pontban írt kivétellel Magyarország területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.
 3. Külföldön bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki, ha a Biztosított külföldi tartózkodása nem haladja meg a 30 napot és a biztosított termék külföldön történő használata annak jellegét tekintve rendeltetésszerű (pl. mobiltelefon, laptop).
 4. A biztosított termék
 5. A biztosítási fedezet az olyan termékre terjed ki, amely az alább felsorolt feltételek mindegyikének megfelel:
 6. 1. bármely magyarországi Strong & Unique Kft. áruházban (ideértve a webáruházban is)
 7. 2. újonnan vásárolt tartós fogyasztási cikk
 8. 3. vásárláskori minimum értéke 39.900,- Ft
 9. 4. vásárláskori maximum értéke 750.000,- Ft.
 10. Biztosítási esemény

9.1. Baleseti meghibásodás fedezet

A biztosított termék – a Biztosító kockázatviselésének tartama alatti – váratlan, előre nem látható, hirtelen külső behatás következtében fellépő sérülése, törése vagy megsemmisülése (kivéve, ha azt a Szerződő vagy a Biztosított szándékossága, vagy súlyos gondatlansága idézte elő) amely a biztosított termék működésképtelenségét eredményezi, melynek következtében a biztosított termék javítására vagy cseréjére van szükség annak érdekében, hogy a termék normál működése helyreálljon.

 1. Biztosítási szolgáltatás
 2. Baleseti meghibásodás fedezet alapján:
 3. 1. Ha a biztosított termék javítása gazdaságos, a Biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja: a biztosított vagyontárgy vagy annak bármely része vonatkozásában viseli a Biztosító a biztosított termék Biztosítóval szerződött szervizben történő megjavításának költségeit és a bevizsgálási díjat, a biztosított termékre vonatkozóan alkalmazandó önrészesedés összegével csökkentve, amennyiben a meghibásodás a biztosítási fedezet alá esik.

A Biztosító a javítás és bevizsgálás költségeit közvetlenül a szerviznek téríti meg.

Amennyiben a meghibásodás nem esik a biztosítási fedezet alá – és ezért a Biztosító nem ismeri el biztosítási eseménynek – úgy a felmerült költségek a Biztosítottat terhelik.

 1. 2. Ha a biztosított termék nem javítható, vagy a javítása nem gazdaságos, akkor

a Biztosító a Strong & Unique Kft. áruházaiban azonos termékkategóriába tartozó termékre beváltható csereszelvény formájában megtéríti a biztosított termék vásárláskori értékét a biztosított termékre alkalmazandó önrészesedés összegével csökkentve.

 1. 3. Csere esetén a Biztosító szolgáltatása nem tartalmazza a csere során felmerült szállítási költségeket.
 2. Amennyiben a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasította, az adott biztosított termékkel kapcsolatos bármilyen későbbi szolgáltatási igény esetén a Biztosított köteles igazolni a Biztosítónak, hogy az adott terméket a szolgáltatási igény alapjául szolgáló újabb esemény bekövetkezése előtt már megjavították.
 3. Amennyiben a Biztosító a 10.1. pont szerinti biztosítási szolgáltatást teljesítette, a teljesített szolgáltatás erejéig megtérítési igény illeti meg a károkozóval szemben, kivéve, ha utóbbi a Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó.

 

 1. A biztosítási díj, a díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések
 2. A biztosított termékre vonatkozó kockázatviselés ellenértékeként fizetendő biztosítási díj megfizetésére a Szerződő köteles az alábbi rendelkezések szerint:
 3. 1. A biztosítási díj egyszeri díj, mely a Szerződő által választott teljes biztosítási tartamra vonatkozik, és (i) személyesen tett ajánlat esetén (ld. a 2.4.1. pontban) az ajánlattétel napján, az ajánlat aláírását követően egy összegben fizetendő, (ii) interneten tett ajánlat esetén (ld. a 2.4.2. pontban) az ajánlattétellel egyidőben bankkártyával, vagy az ajánlatételt követően banki átutalással, illetőleg utánvéttel készpénzben fizetendő, (iii) a biztosítási díj a biztosított termékre vonatkozó fogyasztási hitel részként is megfizethető, amennyiben a hitel mértéke a biztosítás díját is teljes egészében fedezi.
 4. 2. A Szerződő által fizetendő díjat a Biztosító kiegészítő biztosításközvetítőjeként eljáró Strong & Unique Kft. szedi be a Szerződőtől, majd a beszedett díjat – a Biztosítóval rögzített elszámolási rendnek megfelelően – továbbítja a Biztosítónak.
 5. Ha a biztosítási szerződés a Szerződő elállása (ld. a 6.3.1-6.3.2. pontban) miatt megszűnik, a Biztosító a Strong & Unique Kft. útján a már megfizetett teljes biztosítási díjat visszatéríti (ha a biztosítási díj az áruvásárlási kölcsönből került kifizetésre, akkor a visszatérítés a finanszírozó részére történik).

Ha a biztosítási szerződés a Szerződő felmondása (ld. a 6.4. pontban) miatt megszűnik, a Biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét jogosult követelni. A Szerződő által fizetett összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön. A díj arányos ellenértékét meghaladó részt a felmondásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 30 napon belül a Biztosító a Strong & Unique Kft. útján a Szerződő részére visszatéríti.

 1. Ha a Biztosító kockázatviselése a biztosítás tartamának (ld. a 4.1. pontban) lejárta előtt (i) gyári jótállás/ garancia keretében történt termékcsere (ld. a 6.1.3. pontban) vagy (ii) lehetetlenülés (ld. a 6.1.4. pontban) miatt megszűnik, a Biztosító a Strong & Unique Kft. útján a Szerződő által megfizetett biztosítási díj (díjrész) meg nem szolgált részét visszatéríti a Szerződő részére azt követően, hogy a Szerződő a Biztosító részére hitelt érdemlően bizonyította a garanciális termékcsere, illetőleg a lehetetlenülés bekövetkezését. Megszolgált díjként a Biztosító addig a napig járó díjnak a megtartására jogosult, amely napon a lehetetlenülés bekövetkezett, illetőleg a gyári jótállás/ garancia keretében a termékcsere történt.
 2. A Biztosító mentesülése
 3. A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással
 4. 1. a Szerződő vagy Biztosított
 5. 2. a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy a biztosított termék kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk; vagy,
 6. 3. a Biztosított jogi személynek a létesítő okiratában meghatározott vezető beosztású tisztségviselője vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta.
 7. Továbbá a Biztosító mentesül akkor is, ha
 8. 1. a károkozó alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt állt, és ez közvetlen kapcsolatba hozható a kár keletkezésével,
 9. 2. a káresemény bekövetkezésével összefüggésben a károkozót elmarasztaló hatósági határozat született.
 10. A Biztosító mentesül akkor is, ha a Biztosított az őt terhelő közlési, változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, kivéve, ha bizonyítják, hogy (i) az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor már ismerte, vagy (ii) az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
 11. Nem áll be továbbá a Biztosító kötelezettsége akkor, ha a Biztosított (i) kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségét (ld. a 14. pontot) megsérti, vagy (ii) a kárbejelentési kötelezettségét (ld. a 15. pontot) megsérti és emiatt a Biztosító fizetési kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 12. Kockázat kizárások

A biztosítási fedezet nem terjed ki:

 1. munkaanyagokra, cserélhető, vagy rövid élettartamú fogyasztási cikkekre, mint pl. biztosítékok, elemek, szíjak, kefék és egyéb eszközök, izzók és fluoreszkáló csövek, nyomtató fej,
 2. fogyóeszközök, például – de nem kizárólagosan – akkumulátorok, lámpák/izzók, filmek, tintapatronok, tonerek, festékszalagok költségeire,
 3. bármilyen adathordozóra, mint pl. lemezek, kazetták, merevlemezek, memóriakártyák (jelen kizárás nem alkalmazandó baleseti meghibásodás kár esetén a biztosított termék alkotóelemét képező merevlemezekre),
 4. olyan kellékek, kiegészítő felszerelések költségeire, amelyek nem alkotóelemek, de rendszerint szükségesek vagy hasznosak a biztosított termék rendeltetésszerű használatához vagy működtetéséhez, mint pl. akkumulátor-töltő, távirányítók, játékvezérlők, egerek, szoftver,
 5. kizárólag esztétikai részekre, például: könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy egyéb ismertetőjelek, továbbá olyan kisebb károsodásokra, amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, mint például karcolások és más hasonló károsodások,
 6. a termék külső burkolatának korróziójára, zárlatra, horpadásra és karcolásra,
 7. azon esetekre, ha a biztosított termék bérbeadásba került,
 8. elhasználódásra, a rendeltetésszerű használattal járó kopásra,
 9. üzembehelyezési-, újra üzembehelyezési-, rendszeres karbantartási-, beállítási-, ellenőrzési-, módosítási-, tisztítási- vagy szervizköltségekre, valamint az ezekkel a tevékenységekkel összefüggésben bekövetkező károsodásokra,
 10. (i) a házhozszállítás során bekövetkezett károkra (ii) a szállítás költségeire, (iii) a meghibásodott biztosított termék szállításával kapcsolatban felmerült szét- és összeszerelési költségre,
 11. áramkimaradásból, bármely alkalmazás, illetve rendszerszoftver hibájából eredő károkra, közvetett veszteségre,
 12. olyan hibákra, közvetlen veszteségekre, melyek közvetlenül vagy közvetve bármely computer, adatfeldolgozó rendszer, mikrochip vagy hasonló berendezés, számítógép szoftver hibájából, dátum felismerési hibából származnak,
 13. garancia és szavatosság körében megtérülő károkra, továbbá minden olyan károsodásokra, amelyek megtérülnek jogi követelés, jótállás, illetve más – gyártó, szállító, kereskedő, javító vagy más fél – által tett ígéret révén, és amelyek a biztosított termék vásárlásával és/vagy szervizével kapcsolatosak, vagy amelyek jogszabály vagy szerződés, illetve szállítási feltételek révén szabályozottak
 14. fizikai károsodás nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában előállt károkra,
 15. betöréses lopásra, rablásra, zseblopásra illetve ezek vonatkozó kísérletére, továbbá a termék elveszésére, elhagyására, illetve elvesztésére,

13.16. adatvesztésből származó kárra, valamint bármilyen adat- vagy információhordozó megsérülése esetén az adat vagy információ helyreállításának költségeire,

 1. olyan meghibásodásokra, melyeket a terméket folyamatosan, vagy időszakosan érő külső hatás okozott,
 2. közvetve vagy közvetlenül (i) nukleáris sugárzás, (ii) (polgár)háború vagy idegen hatalmak ellenséges tevékenysége, (iii) terrorizmus, (iv) zavargások, (v) sztrájk, (vi) hatósági zár alá vétel, lefoglalás, elkobzás vagy megsemmisítés miatt bekövetkezett károkra,
 3. tűz és elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás – ideértve a villámcsapás másodlagos hatását is -, vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, földrengés, földcsuszamlás károkat),
 4. azon hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták,
 5. azon javításokra, melyeket (i) nem a Biztosító jóváhagyása alapján végeztek, (ii) nem a Biztosítóval szerződött szervizek végeztek, valamint (iii) a külföldön végzett javításra,
 6. felmerült költségekre abban az esetben, amennyiben meghibásodás nem található,
 7. olyan termékekre, melyek a biztosítási kötvényben biztosított termékként nem kerültek feltüntetésre,
 8. közvetett veszteség bármilyen formájára, elmaradt haszonra,
 9. 25 a biztosított termék által okozott károkra (következményi károk),
 10. a megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére,
 11. szoftver meghibásodásából, vírusokból eredő hibákra, így különösen azokra a hibákra, amelyeket a helytelen telepítés vagy újratelepítés, hibás szoftver vagy programozás, illetve véletlenül vagy szándékosan letöltött vírus okoz,
 12. az olyan károsodásra, amely azért vagy a közben következik be, hogy a Biztosított jogszabályba ütköző cselekmény elkövetését megkísérli vagy ilyen cselekményt követ el,
 13. azon károkra, amelyeket a biztosított terméket a biztosított tudtával és hozzájárulásával jogszerűen használó, Biztosítottal közös háztartásban élő 12 éven aluli személy tevékenysége, mulasztása vagy bármilyen egyéb magatartása okozott, illetve olyan károkra, amelyek az alatt következnek be, amikor a termék 12 év alatti személy birtokában van,
 14. olyan károsodásra, amely háziállat cselekménye miatt következik be, amennyiben a körülmények vizsgálata során bebizonyosodik, hogy az így bekövetkezett biztosítási esemény azért következett be, mert a Biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója a felügyeleti kötelezettségének súlyosan gondatlanul nem, vagy nem megfelelően tett eleget,
 15. olyan készülékkel kapcsolatos biztosítási eseményre, amelyen egyébként gyártási szám vagy egyéb egyedi termékazonosító szerepel, de az nem olvasható.
 16. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség, elvárható gondosság
 17. A Biztosított köteles a biztosított terméket gyártói előírás szerint, rendeltetésszerűen használni és karbantartani, továbbá minden általában elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy megóvja a biztosított terméket a károsodástól.
 18. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosított köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni a kár mértékének csökkentése érdekében.
 19. A kárbejelentés és a kárrendezés szabályai

Általános rendelkezések

 1. A Biztosított köteles a biztosítási eseményt az észlelést követő 5 munkanapon belül bejelenteni a Strong & Unique Kft. valamely boltjában.

            Strong & Unique Kft. boltjai az alábbiak, amelyek a sérült eszközt átveszik:

WestEnd Budapest, 1062 Váci út 3.

Árkád Budapest, 1106 Örs Vezér tere 25/a

Árkád Szeged, 6724 Szeged Londoni krt. 3.

Fórum Debrecen, 4029 Debrecen Csapó u. 30.

Miskolc, 3530 Miskolc, Városház tér 9.

Nagykereskedés, 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.

 

A Strong & Unique Kft. boltjaink elérhetősége a https://www.ses.hu/stores honlapon is megtalálható.

A Biztosított a kárbejelentéskor köteles a sérült eszközt az áruházban bemutatni és kárbejelentő nyomtatványt kitölteni.

Ha a Biztosítottat a biztosítási esemény bejelentésében vis maior vagy egyéb, a Biztosított érdekkörén kívül eső ok akadályozza, akkor legkésőbb az akadály megszűnését követő 1 hónapon belül köteles a biztosítási eseményt bejelenteni. A Biztosított köteles lehetővé tenni a Biztosító számára a biztosítási eseménnyel kapcsolatos körülmények vizsgálatát. Amennyiben ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

 1. A Biztosító a kárrendezési eljárás során a biztosítási esemény elsőként megjelölt okát, illetve a szolgáltatási igényhez kapcsolódó egyéb körülmény elsőként előadott változatát különös súllyal veszi figyelembe az igény elbírálásakor.
 2. A Biztosítottnak gondoskodnia kell a további károk elhárításáról és enyhítéséről, mely intézkedések során követnie kell a Biztosító útmutatásait, előírásait, kivéve, ha a Biztosító elmulasztotta ezeket a Biztosított rendelkezésére bocsátani.
 3. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított termék állapota a kárfelvételi eljárás megindulásáig, – ennek hiányában a bejelentéstől számított 5. napig – csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtatható. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatások következtében a Biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
 4. A Biztosított köteles jóhiszeműen eljárni és segítséget nyújtani a Biztosítónak a kárrendezési folyamat során annak érdekében, hogy (i) a bejelentett szolgáltatási igény jogalapjáról és/vagy összegszerűségéről a Biztosító dönteni tudjon, (ii) a Biztosító érvényesíteni tudja a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a gyártóval és/vagy harmadik személlyel szembeni jótállási vagy egyéb megtérítési igényeket.
 5. A Biztosított köteles a biztosítási fedezet meglétét, valamint a biztosítási összeget hitelt érdemlően bizonyító iratokat (ajánlat vagy biztosítási kötvény, a termék vásárlásáról kiállított számla vagy nyugta) a kárbejelentéskor a Biztosító rendelkezésére bocsátani.
 6. A Biztosított köteles a meghibásodott, illetőleg sérült biztosított terméket, illetőleg az arról készült fényképfelvételt a Biztosító kérésére bemutatni.
 7. A 15.3-15.7. pontokban, valamint a 15.14. pontban felsoroltak be nem tartása maga után vonhatja a Biztosító mentesülését, illetve a biztosítási szolgáltatás mérséklését.
 8. Amennyiben a biztosított termék cserére szorul, a kicserélendő terméket a csere időpontjában a benne lévő alkatrészekkel, alkotórészekkel, valamint az eredetileg értékesített termékcsomag tartalmából rendelkezésre álló tartozékaival együtt kell átadni a szerviznek, vagy a Strong & Unique Kft áruháznak.
 9. A javítás időtartamára cserekészülék, cseretermék, illetve ezek helyett pénzbeli kártérítés nem igényelhető.

15.11. A Biztosító szolgáltatása a javítás költségeinek megtérítése a szerviz részére, vagy a biztosított termék pótlása a Biztosító döntése alapján. A biztosított termék javítását, mint szolgáltatást nem a Biztosító, hanem a javítást végző szerviz nyújtja.

Baleseti meghibásodás károk fedezeti körbe tartozó biztosítási események esetében a Biztosító szolgáltatása legkésőbb a sérült készülék szerviz, vagy Strong & Unique Kft. áruház általi átvételét követő 35. napon esedékes. Ha a javításhoz szükséges időtartam meghaladta a 35 napot, a Biztosított a nem gazdaságos javítás esetére járó szolgáltatást is választhatja.

A Biztosított részére felróható késedelem nem számít bele a Biztosító teljesítési határidejébe.

 

Speciális rendelkezések:

 1. A Biztosított köteles a biztosított terméket saját költségén valamely Strong & Unique Kft. áruházba szállítani és ott leadni.
 2. A Strong & Unique Kft. áruház a leadott biztosított terméket bevizsgálásra átadja az általa üzemeltetett vagy a Biztosító által jóváhagyott szerviznek.

15.14. Amennyiben a károsodott terméken a használatot blokkoló zárolást állítottak be (pl.: Find my mobile applikáció), azt a Biztosított a termék javításra történő átadását megelőzően köteles feloldani. Ennek elmulasztása esetén a zárolás feloldásáig eltelt idő nem számít bele a Biztosító teljesítési határidejébe. Amennyiben a Biztosított a zárolás feloldásáról a szerviz erre vonatkozó értesítésétől számított 15 napon belül nem gondoskodik, a Biztosító javítás nélkül visszaszállíttatja a károsodott terméket a Biztosítotthoz. A termék ismételt szervizbe szállításának költségei ez esetben a Biztosítottat terhelik.

 1. A szerviz által végzett bevizsgálást követően a Biztosító döntést hoz arról, hogy (i) a Biztosítási Feltételek értelmében a bejelentett igényre teljesíthető-e biztosítási szolgáltatás vagy sem, (ii) amennyiben igen, úgy javításra vagy cserére kerülhet sor. Ha a döntés értelmében a bejelentett igényre biztosítási szolgáltatás teljesíthető, és:

15.15.1. A termék gazdaságosan javítható, akkor a szerviz által kijavított biztosított terméket a Biztosított a Strong & Unique Kft. ugyanazon üzletében veheti át, ahol azt a 15.12. pont szerint leadta. Ha a javításra önrészesedés alkalmazandó, akkor a szerviz a javítás összegéről a Biztosított részére számlát állít ki, amelyen feltünteti, hogy a számlából pénzügyileg csak az önrészesedés összege teljesítendő a Biztosított által.  A Biztosított az önrészesedés összegét a kijavított biztosított termék (és a számla) átvételekor fizeti meg az áruházban történő visszaszolgáltatás során.

 1. 2. Ha a termék gazdaságosan nem javítható, a Biztosító a 10.1.2. pont szerinti csereszelvényt postai vagy elektronikus úton elküldi a Biztosított címére.
 2. Közlési és változás-bejelentési kötelezettség
 3. A Biztosított az ajánlattételkor köteles a Biztosítóval a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt, amelyet ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre a Biztosító írásban kérdést tett fel. A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy (i) az elhallgatott, vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor már ismerte, vagy (ii) az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
 4. Az adatok valóságtartalmáért a Biztosított felel. A közölt adatok ellenőrzését a Biztosító részére lehetővé kell tenni. A Biztosító ellenőrzési lehetősége a Biztosítottat a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.
 5. A Biztosított köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülmények változását a Biztosítónak 15 napon belül, írásban bejelenteni. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan az ajánlaton adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként.
 6. Amennyiben a biztosított termékre vonatkozó kockázatviselés tartama alatt a biztosított termék feletti rendelkezést korlátozó szerződést kötnek (bérbeadás, elidegenítési -, terhelési tilalom, zálogjog stb.) az erre vonatkozó szerződés létrejöttét a Biztosított köteles a Biztosítónak 5 napon belül írásban bejelenteni.

 

 1. A biztosítási titok
 2. Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a Biztosító és a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító és a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek (ideértve mind a Szerződőt, mind a Biztosítottat) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a Biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A Strong & Unique Kft. és a Biztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosított termékre vonatkozó biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, valamint a biztosítási szolgáltatással összefüggnek.
 3. Az adatkezelés célja csak a biztosítás szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv-ben (továbbiakban: Biztosítási Törvény) meghatározott egyéb cél lehet.
 4. A 17.2. pontban meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést Biztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.
 5. A biztosítási titok tekintetében – időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait, és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
 6. A biztosítási titoknak cask akkor adható ki harmadik személynek, ha
 7. a) a Biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
 8. b) a Biztosítási Törvény alapján titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
 9. c) a Biztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.
 10. A biztosítási titok megtartásának kötelezettságe nem áll fenn
 11. a) a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal (a továbbiakban: Felügyelet;
 12. b) az előkészítő eljárást folytató szervvl, a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel;
 13. c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási perben eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal;
 14. d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel;
 15. e) a 17.7. pontban foglalt esetekben az adóhatósággal;
 16. f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal;
 17. g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal;
 18. h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal;
 19. i) a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel;
 20. j) a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal;
 21. k) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő biztosítóval;
 22. l) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval;
 23. m) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával;
 24. n) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal;
 25. o) a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

szemben, ha az a)-i) o) pontban megjelölt szerv vagy személy adatkéréssel, illetve írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy az m) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

 1. A 17.6. e) pont alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására aBiztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
 2. A Biztosító a 17.5, 17.6., 17.10., 17.14-17.17. pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
 3. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a 17.6. pontban meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
 4. A Biztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, az ügyészség, továbbá a bíróság adatkérésére írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
 5. a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
 6. b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.
 7. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a Biztosító az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
 8. Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.
 9. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
 10. a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot,
 11. b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot, valamint ha a biztosító vagy a viszontbiztosító csoportszinten meghatározott pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti.
 12. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a Biztosítóó által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben:
 13. a) ha a Biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
 14. b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbítás a személyes adatok harmadik országba való továbbítására vonatkozó előírásoknak megfelel.
 15. A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 16. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
 17. a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
 18. b) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,
 19. c) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.
 20. A 17.16. pontban meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
 21. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év elteltével, a különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak minősülő adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.
 22. A Biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 17.6. b), f) és i) pontok, illetve a 17.10. pont alapján végzett adattovábbításokról.
 23. A Biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
 24. A Biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
 25. A Biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
 26. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
 27. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

A veszélyközösség védelme céljából történő adatátadás

 1. A Biztosító – a veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében – a jogszabályban, vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatás jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz. A Biztosító a más biztosító által hozzá intézett, a fentiek szerinti megkeresés esetén a megkeresésben szereplő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkereső biztosítónak.
 2. A megkeresés illetve az adatátadás az alábbi adatokra vonatkozhat: valamennyi fedezett kockázat vonatkozásában a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan: (i) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személy azonosító adatai; (ii) a biztosítandó vagy biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatok; (iii) az (i) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatok; (iv) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatok; és (v) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatok.
 3. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének.
 4. A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő 90 napig kezelheti.
 5. Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, a fenti 17.28. pontban meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig.
 6. Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.
 7. A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a 17.24. pontban meghatározottól eltérő célból nem kapcsolhatja össze.
 8. A megkereső biztosító az általa tett megkeresésről, az abban szereplő adatokról, továbbá a megkeresés teljesítéséről az érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére az Infotv-ben szabályozott módon tájékoztatja.
 9. Egyéb rendelkezések
 10. A biztosítási szerződés és a jelen feltételek módosítása csak a Biztosított és a Biztosító közös megegyezésével, írásban történhet.
 11. A biztosított termékre vonatkozó biztosítási szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozatok – a kárrendezés során a 15. alapján szóban is megtehető nyilatkozatok kivételével – csak írásban tehetők. A Biztosító részére küldendő nyilatkozatokat

– a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos általános nyilatkozatok esetében a Biztosítónak címezve a Biztosító postacímére (1091, Budapest, Üllői út 1.) vagy fax számára (06-1-476-5606),

– a kárrendezéssel kapcsolatban küldendő nyilatkozatok esetében a Biztosító vagy a MAI Technologies Kft.. által megadott e-mail címre, postacímre vagy fax számra kell megküldeni.

 

Elévülés

 1. A biztosítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el. A Biztosítóval szembeni igény a biztosítási esemény bekövetkezésével válik esedékessé.

 

Panaszkezelés

18.4. A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt e pont alkalmazásában: ügyfél) a Biztosító, a megbízásából eljáró ügynök, vagy – adott termék kapcsán – az általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban az alábbiakban foglaltak szerint közölhesse.

A biztosító „Panaszkezelési szabályzata” elérhető és megtekinthető az ügyfélszolgálati irodákban, illetve a honlapon: https://www.aegon.hu/elerhetosegek/panaszkezelesi-szabalyzat.html

18.5. Ügyfeleink szóbeli panaszaikat személyesen vagy telefonon tehetik meg:

 1. személyesen: valamennyi, a biztosító ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben (Ügyfélszolgálati Irodák, Értékesítési pontok), azok nyitvatartási idejében.
 2. telefonon: a (+36) 1-477-4800, külföldről is hívható telefonszámon nyitvatartási időben.

Az irodák címe, és nyitvatartási valamint a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje a https://www.aegon.hu/ugyintezes/elerhetosegek.html linken található.

18.6. Ügyfeleink írásbeli panaszaikat az alábbi csatornákon tehetik meg:

 1. személyesen vagy más személy által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján;
 2. postai úton: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Központi Panasziroda, 1813 Budapest, Pf. 245;
 3. telefaxon: (+36) 1-476-5791;
 4. elektronikus úton a https://www.aegon.hu/aegon-panaszbejelentes linken elhelyezett on-line panaszbejelentőn vagy a panasz@aegon.hu e-mail címen;
 5. adatkezelési ügyekben elektronikusan a https://www.aegon.hu/adatbiztonsag oldalon vagy az adatvedelem@aegon.hu e-mail címen.

18.7. Jogorvoslati fórumok

A panasz teljes vagy részleges elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.

A fogyasztónak minősülő ügyfelek részére nyitva álló jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

 

Pénzügyi Békéltető Testület

 • székhely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
 • levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf. 172
 • telefon: (+36) 80-203-776
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat tájékoztatást.

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a Pénzügyi Békéltető Testület előtt általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

 

Bíróság

Az ügyfél panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).

 

A fogyasztó a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény alapján – a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése (vagy annak vélelmezése) esetén, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál.

Magyar Nemzeti Bank

 • székhely: Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
 • levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777
 • telefon: (+36) 80-203-776
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Bővebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást.

A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló „Kérelem” nyomtatvány megküldését igényelheti.

Az igénylés módja:

 • telefonon: (+36) 1-477-4800
 • postai úton: 9401 Sopron, Pf. 22
 • e-mailen: panasz@aegon.hu

A biztosító a nyomtatványt igazolható módon, költségmentesen az ügyfél kérésének megfelelően e-mailen vagy postai úton küldi ki. A biztosító a nyomtatványokat elérhetővé teszi a honlapján, a www.aegon.hu weboldalon és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben is.

18.8. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségek

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).

 

18.9. A biztosító adatkezelését érintő panaszok esetén nyitva álló jogorvoslati lehetőségek

A biztosító adatkezelését érintő adatvédelmi panasz esetén, amennyiben az ügyfél a biztosító adatkezeléssel összefüggő panaszra adott válaszával nem ért egyet, 30 napon belül bírósághoz, illetve ha a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés biztosító általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bővebben a www.naih.hu honlapon kaphat tájékoztatást.

 

 1. A biztosítási szerződésre vonatkozó jog

A biztosítási szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint igények érvényesítése során a magyar anyagi és eljárásjog szabályai szerint kell eljárni. A Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

 1. Lényeges eltérések a Ptk. rendelkezéseitől

Jelen Biztosítási Feltételek az alábbiakban térnek el lényegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) szerződésekre vonatkozó rendelkezéseitől:

 1. Az elévülési idő a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti általános 5 éves elévülési időhöz képest egy év.
 2. A biztosítási időszak a Ptk. 6:447. § (2) bekezdésétől eltérően a Biztosítás tartamával megegyező időszak.
 3. A Biztosító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosított a biztosítási szerződést a biztosított termék tulajdonjogának harmadik személyre történő átruházásával egyidejűleg e harmadik személyre átruházza. A szerződésátruházás a Biztosítóval szemben akkor hatályos, ha a szerződésbe belépő fél a Biztosítót a szerződésátruházás tényéről legkésőbb a kárbejelelentéssel egyidejűleg a biztosított termék vételárának megfizetését igazoló eredeti számla és eredeti kötvény bemutatása mellett értesíti.

 

 1. Lényeges eltérések a szokásos szerződési gyakorlattól
 2. A biztosítás a termék gyártói garancia vagy jelen szerződés alapján történő cseréje esetén nem terjed ki az eredeti termék helyébe lépő termékre.

 

A Biztosító főbb adatai

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Cégjegyzékszám: 01-10-041365

Székhely állama: Magyarország

 

 

 

 

 

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce rendszert használunk. A kosár és megrendelés feldolgozásához 2 cookie-t szükséges: woocommerce_cart_hash és woocommerce_items_in_cart. Ez a 2 cookie szükséges az oldal megfelelő működéséhez és nem kapcsolható ki.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Összes tiltása
Összes engedélyezése