2023, Október, Promóciós szabályzatok

KÉSZÜLÉKBESZÁMÍTÁS FELTÉTELEI A SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN

szaa

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1.            A Szabályzat tárgya

1.1.         A jelen Szabályzat tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Samsung”) által szervezett és lebonyolított, valamint a jelen Szabályzatban részletezett készülékbeszámítás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

1.2.         A Szervező a Szolgáltatást 2020. november 23. napjától kezdődően visszavonásig (a továbbiakban: „Szolgáltatás Időtartama”) biztosítja a jelen Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott Samsung Experience Store üzletekben (a továbbiakban: „Üzletek”), azok nyitvatartási ideje szerint, vagy az Üzletek által megjelölt Samsung Termékek készletének erejéig. Az egyes Üzletek nyitvatartási idejéről részletesebb tájékoztatás a https://www.samsung.com/hu/ses/retail.html oldalon feltüntetett honlapokon, illetve telefonszámokon kapható.

1.3.         A Samsung Termékek megvásárlásával, valamint a Szolgáltatással összefüggő feladatokat az Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a BRAVOPHONE Kft. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; cégjegyzékszám: 01-09-968000; a továbbiakban: „BRAVOPHONE”) látják el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

1.4.         A Szolgáltatással érintett termékek köre (a továbbiakban: „Samsung Termék” vagy „Samsung Termékek”):

 • Samsung Galaxy okostelefonok

1.5.         A Szolgáltatásban résztvevő magyarországi üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”) az alábbiak:

A Bravophone által üzemeltetett:

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.);
 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.);
 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.);
 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Mammut I.)
 • Samsung Experience Store, Etele (1119 Budapest, Hadak útja 1.)

A Strong&Unique által üzemeltetett:

 • www.ses.hu webáruház;
 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)
 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)
 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)
 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)
 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

1.6.         A Szolgáltatás tárgya: Amennyiben a jelen Szabályzat 2.1., valamint 2.2. pontjában meghatározott Résztvevő, a Szolgáltatás Időtartama alatt, a jelen Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott Üzletek valamelyikében a Szervező által forgalmazott Samsung Terméket vásárol, úgy lehetősége van a tulajdonában levő használt mobiltelefon készüléke (a továbbiakban: „Használt Készülék”) szakértő által megállapított vételárának beszámítására (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Használt Készülék beszámítási vételárát minden esetben független szakértő állapítja meg. A beszámítási vételár meghatározásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

1.7.         A Használt Készülék átadására adás-vételi szerződés keretében kerül sor, amelyet a SAU Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-989874; székhely: 1037 Budapest, Csillagszem utca 15.), illetve a Bravophone Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-968000; székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) nevében az Üzletek kötnek meg a Résztvevőkkel.

1.8.         A Szervező a fentiekben meghatározott Kedvezményt kizárólag a Szolgáltatás Időtartama alatt, valamint a Samsung Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani.

1.9.         A Kedvezmény kizárólag a jelen Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, illetve egyéb akciókkal nem vonható össze, ez alól kizárólag a Szervező kifejezett döntése képez kivételt.

1.10.       A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy kizárólag a jelen Szabályzat tárgyát képező Samsung Termékekért vállal felelősséget, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

2.            A Résztvevők köre, valamint a részvételi feltétételek elfogadása

2.1.         A Szolgáltatást kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy veheti igénybe, aki a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel (a továbbiakban: „Résztvevő”).

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a Kedvezmény igénybevételére (valamint az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre valamint más termékre át nem váltható.

2.4.         Amennyiben a vásárlást követően a Samsung Termék elállás keretében visszaváltásra kerül, úgy a visszafizetett összeg mértékének igazodnia kell a Résztvevő által ténylegesen kifizetett kedvezményes árhoz. Az elállás határidejéről a jelen Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott Üzletektől kapható további tájékoztatás.

2.5.         A Samsung Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Samsung Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Samsung Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

2.6.         A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Szolgáltatás igénybevétele előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Szabályzat feltételeivel. A Szolgáltatás igénybevételével, a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

3.            Személyes adatok kezelése

3.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Szolgáltatással kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

3.2.         A Samsung Termékek megvásárlásakor, valamint a Szolgáltatás igénybevételekor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés az Üzletek által, az adott Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

4.            Vegyes rendelkezések

4.1.         A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Szolgáltatás megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Szabályzat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Szolgáltatás igénybevétele előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Szolgáltatás feltételeivel. A Szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A Szabályzattal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

4.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Szabályzat téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az a jóváhagyása nélkül történik.

4.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

4.5.         A jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

4.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

4.7.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: http://www.samsung.com/hu/article.

Budapest, 2023. október 2.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2023 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva!